Bài 162 (tr. 63 SGK)

Đề bài

Để tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 3 rồi chia cho 8 thì được 12, ta có thể viết  

(x-3):8 = 12 rồi tìm x, ta được x = 99.

Bằng cách làm như trên, hãy tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó với 3 rồi trừ đi 8, sau đó chia cho 4 thì được 7.

Giải:

Theo đề bài, ta có

(3x – 8) : 4 = 7

3x – 8 = 7.4

3x = 28 + 8

x= 36:3.

x = 12.

Vậy x =12.

Giaibai5s.com

Bài 162 (trang 63 sgk Toán 6 tập 1)
Đánh giá bài viết