Bài 133: So sánh các số tròn trăm
Bài 133: So sánh các số tròn trăm

Bài 133 so SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
2008
10
100 … 200 200 … 100
tatti
100 ….. 200
61
Poda
300 . 500 500 … 300
.
Giải
100 < 200 200 > 100
300 < 500 500 > 300
AV11
100 – 200 300 – 200 500 – 400
700 – 900 500 – 500 400 – 300
700 – 800 900 – 900 600 – 500 900 – 1000
100 < 200 300 > 200 500 > 400
Giải 700 < 900 500 = 500 400 > 300
700 < 800 900 = 900 600 > 500 900 < 1000 3. Só? m+®+O+@+ 0 100 200 400 1000 800 600 Giải 00 300 500 800 700 600 | 64 – Giải bài tập toán 2 - Tập 2 II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 400 ... 600 700 ... 500 200 ... 200 AV11 900 ... 500 300 .. 200 1000 .. 800 500 >1000

Bài 133: So sánh các số tròn trăm
Đánh giá bài viết