Bài 143 (tr. 56 SGK)

Đề bài

Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng 420  a và 700  a.

Hướng dẫn:

a là ƯCLN của 420 và 700

Giải:

Theo đề bài a phải là ƯCLN của 420 và 700.

420 = 2².3.5.7; 700 = 2².5².7 

⇒ UCLN(420, 700) = 2².5.7 = 140.

Vậy a = 140.

Giaibai5s.com

Bài 143 (trang 56 sgk Toán 6 tập 1)
5 (100%) 5 votes