Bài 134: Các số tròn chục từ 110 đến 200

Bài 134: Các số tròn chục từ 110 đến 200

Bài 134
CÁC số TRÒN CHỤC TỪ 110 ĐẾN 200
1. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Viết (theo mẫu):
Viết số | Đọc số 110
một trăm mười
|
Đọc số
Viết số 190
130
120
150
160
170
140
180
200
Giải
Viết số
110
Viết số
190
Đọc số một trăm chín mươi
. 130
120
Đọc số một trăm mười một trăm ba mươi một trăm năm mươi một trăm bảy mươi một trăm tám mươi
150
160 140
một trăm hai mươi một trăm sáu mươi một trăm bốn mươi
170
180
200
hai trăm
лу
110 … 120 120 … 110
110 … 120
130 – 150 150 – 130
150 … 130
Giải bài tập toán 2 – Tập 2 – 65
150 > 130
3.
>
Giải 110 < 120 120 > 110
130 < 150 100 - 110 180 - 170 140 . 140 190 - 150 150 - 170 160 - 130 Giải 100 < 110 180 > 170 140 = 140
190 > 150 150 < 170 160 > 130 4. sól? 110; . ; 130; 140; 160; 170; -; ..; 200.
Giải 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200. 5. Xếp 4 hình tam giác thành
| hình tứ giác (xem hình vẽ):
Giải
Xếp 4 hình tam giác thành hình tứ giác.
II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. >
120 – 110 150 … 170
140 – 140 2. số? 110; – ; – ; 140 – 3. Xếp 4 hình tam
giác nhỏ thành hình tam giác to.
170 – 180 130 – 140
140 – 130 160; 170; – ; –
200.
hình tam giác to.
/
/
/
1.
| 66 – Giải bài tập toán 2 – Tập 2

Bài 134: Các số tròn chục từ 110 đến 200
Đánh giá bài viết