Bài 132: Đơn vị, chục, trăm, nghìn

Bài 132: Đơn vị, chục, trăm, nghìn

6 CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100
Bài 132 ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN
I. GHI NHỚ – 10 đơn vị bằng 1 chục. – 10 chục bằng 1 trăm.
– 10 trăm bằng 1 nghìn. – Các số 100, 200, 300, 400… là các số tròn trăm.
II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP Đọc, viết (theo mẫu):
100 một trăm
NI
LLLL
.BDULI DIRI
0
dlo
O
00
20:00
62 – Giải bài tập toán 2 – Tập 2
Giải
NINEN
100 một trăm
200 Hai trăm
LLLL
300 Ba trăm
400 Bốn trăm
DIRILIR
LUI.
UL
500 Năm trăm
LEBDIRILI
600 Sáu trăm
LLIURE
LILUL
700 Bảy trăm
800 Tám trăm
Inn
INITI
BRINDLE
BEISITI
900 Chín trăm
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP: Viết các số: – Năm chục, sáu chục, bảy chục, tám chục, chín chục.
– Bốn trăm, sáu trăm, bảy trăm, chín trăm.
Giải bài tập toán 2 – Tập 2 – 63

Bài 132: Đơn vị, chục, trăm, nghìn
Đánh giá bài viết