Bài 119: Luyện tập chung

Bài 119: LUYỆN TẬP CHUNG 1. Tính (theo mẫu): a) 2 x 6 : 3 = 12:3
b) 6 : 2 x 4 = 3 x 4
= 12 5×4 : 2 = 20 : 2
10: 5 x 7 = 2 x 7
= 10
= 14
2. Tìm x: a) x + 3 = 6
x = 6 – 3
b) 4+ x = 12
x = 12 – 4
c) x x 3 = 6
x = 6:3
x = 2 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a)
d) 4 x x = 12
x = 12:4 x = 3
Đã tô đậm 1 số ô vuông Đ
Đã tô đậm số ô vuông 9
Đã tô
Đã tô đậm 1 số ô vuông 9
| Đã tô đậm 1 số ô vuông ) 4. Có 20 con thỏ nhốt đều vào 5 chuồng. Hỏi mỗi chuồng có mấy con thỏ? Tóm tắt 20 con
Bài giải 5 chuồng: —— ——- Số con thỏ được nhốt trong mỗi ? con
chuồng là: 1 chuồng: –
20 : 5 = 4 (con)
Đáp số: 4 con
29
GIẢI BÀI 5s www.giaibai5s.com
Bài 119: Luyện tập chung
Đánh giá bài viết