Nguồn website giaibai5s.com     

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG IV

21. Cho hình chữ nhật ABCD có AB < AC. Biết diện tích hình chữ nhật là 15cm? và chu vi là 16cm. Cho hình chữ nhật quay quanh cạnh BC một vòng ta được một hình trụ. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ.
22. Một chi tiết máy có các kích thước ghi trên hình 235.
a) Tính diện tích mặt ngoài của chi tiết :
b) Tính thể tích.
23. Tính diện tích xung quanh và thể tích hình nón cụt theo các kích thước
ghi trên hình 236.
24. Tính thể tích các hình dưới đây theo các kích thước đã cho trên hình 237.
25. Một hình trụ được đặt trong một hình nón với các kích thước được cho trên hình 238. Hãy tính :
a) Thể tích hình nón ;
b) Thể tích hình trụ ;
c) Thể tích phần hình nón nằm ngoài hình trụ.
26. Cho một hình nón có bán kính đường tròn đáy bằng r (cm), chiều cao 3r (cm) và một hình cấu bán kính r (cm).
a) Tính diện tích mặt cầu, biết diện tích xung quanh hình nón là 79,64 (cm);
b) Tính thể tích hình nón, biết thể tích hình cầu là 6, 28cm.
HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐÁP SỐ
21. Theo đề bài, ta có: AB+ BC = 8
AB.BC = 15
Vậy AB và BC là nghiệm của phương trình x^-8x +15 = 0
Giải phương trình này được x =5, X, 3.
Do AB < AC nên AB = xy = 3cm, BC = x = 5cm.
Diện tích xung quanh của hình trụ là :
Sxq = 2.AB.BC = 2.3.5 = 30T
– 30.3,14 = 94,2 (cm’)
Thể tích hình trụ là :
V=īt.ABP.BC = Tt.32.5 = 451
~45.3,14 – 141,3 (cm)
22. Chi tiết máy trên hình 235 gồm hai hình nón bằng nhau và một hình trụ tạo thành. Chiều cao hình trụ là 0,6m.
Do đó chiều cao của mỗi hình nón là :
1,2-0,6 – 0,3 (m)
Bán kính đường tròn đáy hình nón bằng bán kính đáy hình trụ và bằng
0,2
-= 0,1 (m)
Đường sinh hình nón là :
1 = 10,12 +0,32 = V0,01+0,09 = 10,1
Diện tích mặt ngoài của chi tiết là :
S=Sxq trụ +2Sxq nón
= 21.0,1.0,6+277.0,1.V0,1 = 0,21(0,6+10,1)
~0,2.3,14(0,6+0,32) ~0,58 (m2).
Thể tích của chi tiết là :
| V = V +2Vnón
nón
= 7.(0,1)2.0,6+2.-..0,12.0,3 = 1.0,006+0,00211 = 0,008T
0, 008.3,14 = 0,025 (m)
23. Tam giác ABC vuông ở B:
AC^ = AB? + BC = 4,8? +3,6° = 36 ,
suy ra AC = 6 (cm).
Tam giác AOD vuông ở 0:
AD’ = AO? +OD = 9,6? +7,2 =144, suy ra AD =12 (cm).
Diện tích xung quanh hình nón có bán kính đường tròn đáy 7,2 cm là :
S = .7, 2.12 = 86,47 (cm2)
Diện tích xung quanh hình nón có bán kính đường tròn đáy 3,6 cm là :
S2 = 71.3,6.6 = 21,67 (cm2)
Diện tích xung quanh hình nón cụt là :
S=S, -S, = 86,21-21,61 = 64,811 – 220, 32 (cm2)
Thể tích hình nón có bán kính đáy 7,2cm là :
=– 1.7,22.9,6 =156,89T (cm)
Thể tích hình nón có bán kính đáy 3,6cm là :
=-11.3,62.4,8 = 20,741 (cm’)
Thể tích hình nón cụt là :
V=V1-V, = 156,891–20,7411 = 136,1511 = 427,51 (cm)
24.
a) Thể tích hình phải tính gồm thể tích của một hình nón cộng với nửa thể tích hình cầu có cùng bán kính.
Bán kính đường tròn đáy hình nón là :
r2 = 6,5° -6° = 6,25 suy ra r = 2,5(cm)
Thể tích hình nón là :
-1.2,5.6 = 12,57 (cm)
Thể tích nữa hình cầu là :
15.1.2,5o = 10,427 (cm)
2 3 Thể tích hình phải tính là :
12,51 +10,4211 = 22,9211 = 71,97 (cm)
b) Thể tích hình phải tính gồm thể tích một hình trụ cộng với thể tích của một hình nón có cùng bán kính đường tròn đáy 8cm.
Thể tích hình trụ là :
Vol. = 1.82.10 = 6401 (cm’)
Chiều cao của hình nón là :
h = V172 – 8? = 225 = 15 (cm)
Thể tích hình nón là :
Von = – T.82.15 = 3201 (cm)
Thể tích hình phải tính là :
Volu + Vnúin = 6401+3201 = 9601 – 3014,4 (cm)
c) Thể tích hình phải tính gồm thể tích một hình trụ cộng với nửa thể tích hình cầu. Thể tích hình trụ là :
Von=r (10,8).6,6 = 192,467 (cm)
1
2
Thể tích nửa hình cầu là :
1, 14 1
10.83
V * (198) = 104,98 (en)
=
-.-T.
= 104,98 (cm)
2
3
Thể tích hình phải tính :
V = Viru + Veau = 192, 467 +104,98 = 297, 441 = 933,97 (em’)
my
2
cal
25. a) Chiều cao hình nón :
SO =SO’+0’0=4+4 = 8 (cm)
Thể tích hình nón:
Voon = -7.42.8 – 42,671 (cm’)
b) Thể tích hình trụ :
Veru = T.22.4 = 161 (cm)
c) Thể tích phần hình nón nằm ngoài hình trụ :
V = Vnon – Viru = 42,671-161 = 26,671 =-83,75 (cm°)
26. a) Đường sinh của hình nón :
1= Vr? +(3r)? = V10r? =rV10 (cm) T
heo đề bài, ta có : 2tr/10 =79, 64. Suva 2 _ 79,64 79,64
, do đó r = 2 (cm) 21.110 19,91 – Diện tích mặt cầu :
S = 4ftro = 4.3,14.22 – 50,24 (crn?)
b) Theo đề bài ta có : Trẻ = 6, 28
Suy ra r = 3.6,28 18, 84
4.11 1256 =1,5 (cm)
Thể tích hình nón :
Vnón = Troh = Tr”.33 = 3tr
– 3.3,14.1, 5o = 31,80 (cm)

Bài tập ôn tập chương IV Hình học 9
Đánh giá bài viết
News Reporter