A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

   Học xong bài này ta phải đạt được các yêu cầu tối thiểu sau:

   Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính động năng.

   Nếu được đơn vị đo động năng.

B. HỌC BÀI Ở LỚP

I. KHÁI NIỆM ĐỘNG NĂNG

1. Năng lượng

   Mọi vật xung quanh ta đều mang năng lượng. Khi mọi vật tương; tác với các vật khác thì giữa chúng có thể có trao đổi năng lượng.Quá trình trao đổi năng lượng này diễn ra dưới những dạng khác nhau : thực hiện công, truyền nhiệt, phát ra các tia mang năng lượng…

2. Động năng

   Năng lượng mà một vật có được do nó đang chuyển động. Dạng năng lượng ấy gọi là động năng.

   Khi một vật có động năng thì vật đó có thể tác dụng lực lên vật khác và lực này sinh công.

II.CÔNG THỨC TÍNH ĐỘNG NĂNG

   Động năng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v là năng lượng (ký hiệu Wđ.) mà vật đó có được do nó đang chuyển động và được xác định theo công thức : Wđ =½mv²

Đơn vị của động năng là jun (J).

III. CÔNG CỦA LỰC TÁC DỤNG VÀ ĐỘ BIẾN THIÊN ĐỘNG NĂNG

   Trong trường hợp vật đang chuyển động dưới tác dụng của lực từ vị trí có động năng ½mv1² đến vị trí có động năng ½mv2² , thi công do lực sinh ra dược tính theo công thức A = ½mv2² – ½mv1².

   Hệ quả : Khi lực tác dụng lên vật sinh công dương thì động năng của vật tăng (tức là vật thu thêm công – hay vật sinh công âm). Ngược lại, khi lực tác dụng lên vật sinh công âm thì động năng của vật giảm (tức là vật sinh công dương).

Đáp án

Nguồn website giaibai5s.com

Phần I. Cơ học-Chương IV.  Các địng luật bảo toàn-Bài 25. Công năng
Đánh giá bài viết