A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

   Học xong bài này ta phải đạt được các yêu cầu tối thiểu sau:

   Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính công, công suất.

   Vận dụng được các công thức

B. HỌC BÀI Ở LỚP

I. CÔNG

1. Khái niệm về công

a/ Một lực sinh công khi nó tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực chuyển dời.

b/ Khi điểm đặt của lực chuyển dời một đoạn s theo hướng của lực thì công do lực sinh ra là : A = Fs         (1)

2. Định nghĩa công trong trường hợp tổng quát

   Khi lực không đối tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc α thì công thực hiện bởi lực đó được tính theo công thức: A = Fscosα    (2) 

3. Biện luận

   Tùy theo giá trị của COSở ta có các trường hợp sau :

a/ α nhọn, cos α > 0, suy ra A > 0 ⇒ Đây là công của lực phát động.

b/ α = 90°, cos α =0 , suy ra A = 0 ⇒ Lực không sinh công.

c/ α tù, cos α < 0, suy ra A < 0. ⇒ Đây là công của lực cản.

4. Đơn vị công

   Đơn vị công là jun (ký hiệu là J). Trọng (1) nếu F = 1 N và s = 1 m thì :

          A = 1 N. 1 m = 1 N.m = 1 J

   Jun là công do lực có độ lớn 1 N thực hiện khi điểm đặt của lực chuyên dời 1 m theo hướng của lực.

II. CÔNG SUẤT

1. Khái niệm công suất

   Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian. Vêu trong khoảng thời gian t công sinh ra bằng ΔA thì công suất ( ký hiệu P) được tính theo công thức:

Cũng có thể nói rằng, công suất của một lực đo tốc độ sinh công của lực đó.

2. Đơn vị công suất

Đơn vị công suất là jun/giây, được đặt tên là oát, ký hiệu

Oát là công suất của một thiết bị thực hiện công bằng 1 J trong thời gian 1s. Người ta còn sử dụng một đơn vị thực hành của công là oát giờ (W.h):

1 W.h = 3 600 J

1 kW.h = 3 600 kJ

3. Khái niệm công suất cũng được mở rộng cho các nguồn phát năng lượng không phải dưới dạng sinh công cơ học. Ví dụ : lò nung, nhà máy điện, đài phát sóng.

+ Chú ý: Trước đây người ta còn dùng đơn vị mã lực để đo công suất.

Ở nước Pháp: 1 mã lực = 1 CV = 736 W

Ở nước Anh :1 mã lực = 1 HP = 746 W

+ Giữa công suất và vận tốc có công thức liên hệ:

Đáp án

Nguồn website giaibai5s.com

Phần I. Cơ học-Chương IV.  Các địng luật bảo toàn-Bài 24. Công và công suất
Đánh giá bài viết