A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Học xong bài này ta phải đạt được các yêu cầu tối thiểu sau: Phát biểu được định nghĩa của lực và nêu được lực là đại lượng vectơ. Nêu được quy tắc tổng hợp và phân tích lực

Phát biểu được điều kiện cân bằng của một chất điểm dưới tác dụng của nhiều lực.

B. HỌC BÀI Ở LỚP

I. LỰC. CÂN BẰNG LỰC.

1. Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng.

2. Các lực cân bằng là các lực khi tác dụng đồng thời vào một vật thì không gây ra gia tốc cho vật.

3. Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng lên một vật, cùng nằm trên một đường thẳng, có cùng độ lớn và ngược chiều.

4. Đơn vị của lực là niutơn (N).

II. TỔNG HỢP LỰC. 

1. Định nghĩa: Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy.

III. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM

   Muốn cho một chất điểm dứt cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không.

IV. PHÂN TÍCH LỰC.

   Định nghĩa: Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.

   Các lực thay thế này gọi là các lực thành phần.

   Phân tích một lực thành hai lực thành phần đồng quy phải tuân theo quy tắc hình bình hành. 

   Chỉ khi biết một lực có tác dụng cụ thể theo hai phương nào thì mới phân tích lực theo hai phương ấy.

Bài giải

Nguồn website giaibai5s.com

Phần I. Cơ học-Chương II. Động lực học chất điểm-Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều khiển cân bằng của chất điểm
Đánh giá bài viết