Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính:

4

3

7

3 –

3 –

3 + 6

9

= 1

+

=

7

7 =

13 9 ! 5

65 – 63

35

2 35

1 1 2 -1 1 C) 6 12 – 12 = 12 2. Tính:

2 5 10 5 ’36 189

6 2 6 3 9 © 5 – 3 – 5 2 – 5

  1. b) 8 x 12 = 9

Nlco color

x

=

  1. Một tấm vải được chia thành ba phần. Phần thứ nhất bằng

)

.

?

tấm vải, phần thứ hai bằng ở tấm vải. Hỏi: a) Cả hai phần gộp lại bằng mấy phần của tấm vải ? b) Phần thứ ba bằng mấy phần của tấm vải ? Tóm tắt

Bài giải a) Hai phần gộp lại bằng số phần

13 Phần thứ nhất: —

của tấm vải là:

5 2 35 + 26 61 m2

+

=

| 91

91 (tấm vải)

Phần thứ hai: —

  1. b) Phần thứ ba bằng số phần của tấm vải là:

Phần thứ ba: L

I

61 91 – 61 1-9 = 91

30 (tấm vải)

| Đáp số: a) tấm vải

  1. b) 30 tấm vải
  2. Có 9 chai, mỗi chai chứa 5 lít mật ong. Người ta chia đều số mật

ong cho 4 người. Hỏi mỗi người được mấy lít mật ong?

49

Tóm tắt

Bài giải Bốn người : 9 chai mật ong | Số lít mật ong có trong 9 chai là: Một người :… mật ong ?

1 9

2 2 Số lít mật ong của mỗi người là:

9

X

=

(lit)

9

  • 4

=

2 x 4

8

Đáp số: 8 lít

Giải vở bài tập Toán 4 Tập 2 – Bài 130: Luyện tập chung
Đánh giá bài viết