Nguồn website giaibai5s.com

  1. Một người đi xe máy trong 14 phút đi được 7km. Hỏi nếu cứ đi như

vậy trong 36 phút thì người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? Tóm tắt

Bài giải | 14 phút: 7km

Số phút đi được trong 1km là: 36 phút: .. km ?

| 14 :7 = 2 (phút) Số ki-lô-mét đi trong 36 phút là: 36 : 2 = 18 (km)

. Đáp số: 18km 2. Có 56kg kẹo chia đều vào trong 8 hộp. Hỏi phải lấy mấy hộp đó để

được 35kg kẹo ? Tóm tắt . .

Bài giải 56kg: 8 hộp

Số ki-lô-gam kẹo có trong một hộp là: 35kg: … hộp ?

56 : 8 = 7 (kg) Số hộp nếu có 35kg kẹo thì cần: 35 :7 = 5 (hộp)

Đáp số: 5 hộp x. a) 48 6 7 2 = 4 b) 2779 x 3 = 9

: 4806 x ]2 = 16 . 27963 = 1 4. Cho biết:

Lớp 3A có 9 học sinh giỏi, 18 học sinh khá và 5 học sinh trung bình. Lớp 3B có 10 học sinh giỏi, 19 học sinh khá và 6 học sinh trung bình. Lớp 3C có 9 học sinh giỏi, 20 học sinh khá và 4 học sinh trung bình. Hãy viết số thích hợp vào ô trống: Lớp

3A 3B 3C Số học sinh giỏi

9 10

28 Số học sinh khá

18

20 Số học sinh trung bình Tổng

35

33 100

Tổng

9

19

57 15

6

.

.

.

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 155. Luyện tập Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Đánh giá bài viết
News Reporter