1. Tính bằng hai cách :

a) (25 + 45): 5 = 70 : 5                b) 24 : 6 + 36 : 6 = 4 + 6

                       = 14                                                  = 10

(45 + 25): 5 = 45 : 5 + 25 : 5       24 : 6 + 36 : 6 = (24 + 36): 6

= 9 + 5                                                 = 60 : 6

= 14                                                     = 10

2. Lớp 4A có 28 học sinh, chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 32 học sinh, cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu nhóm ? (Giải bằng hai cách).

Tóm tắt

Cách 1

Bài giải

Số nhóm của lớp 4A là:

28 : 4 = 7 (nhóm)

Số nhóm của lớp 4B là:

32 : 4 = 8 (nhóm)

Số nhóm của cả hai lớp là:

7 + 8 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm

 

Cách 2

Bài giải

Số nhóm của cả hai lớp là:

(28 + 32) : 4 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm

3. a) Tính : (50 – 15): 5 = 35 : 5         50 : 5 – 15 : 5 = 10 – 3

      = 7                                                                        = 7

b)

(50 – 15): 5 = 50 : 5 – 15 : 5

c) Viết tiếp vào chỗ chấm :

Khi chia một hiệu cho một số, nếu số bị trừ, số trừ đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia số bị trừ với số chia, số trừ với số chia, rồi trừ các kết quả tìm được với nhau.

4. Tính (theo mẫu):

Mẫu: 4 x 12 + 4 x 16 – 4 x 8 = 4 x (12 + 16 – 8)

= 4 x 20 = 80

3 x 17 + 3 x 25 – 3 x 2 = 3 x (17 + 25 – 2)

= 3 x 40 = 120

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 4 Tập 1 – Bài 66: Chia một tổng cho một số
Đánh giá bài viết