Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính:

3 a) 4

4 c) 3

2 9 8 9 -8 1 3 12 12 = 12 * 12 3 209 20 – 9 11 5 = 15 15 – 155 15

17 3 49 15 34

5 * 35 35 – 35

11 2 55 6 49 d) 3 5 = 15 – 15 = 15

  1. Tính:

8 1 24 9 15 5 a) 9 3 2727 – 2779

4 6 20 6 20 – 6 14 b) 5 25 25 25 25 25 3. Một trại chăn nuôi gia súc có 7 tấn thức ăn, trại đã sử dụng hết

3 tấn. Hỏi trại còn bao nhiêu tấn thức ăn ?

11

Tóm tắt

ori

Sử dụng:

Bài giải Số thức ăn còn lại trong trại là:

9 4 45 – 44 1 115 – 55 ” 55 a.

Đáp số: 2 tấn

– (tấn)

Trong trại:…

.

55

tấn

12

3

  1. Có hai vòi nước cùng chảy vào bể, vòi thứ nhất một giờ chảy được

2 bể, vòi thứ hai một giờ chảy được bể. Hỏi trong một giờ vòi thứ nhất chảy được nhiều hơn vòi thứ hai bao nhiêu phần của bể nước ? Tóm tắt

Bài giải 5 bể . Trong một giờ vòi thứ nhất chảy

nhiều hơn vòi thứ hai là: Vòi thứ hai: –

5 1 5 4 1

123 – 12 12 – 12 Vòi thứ nhất: –

Đáp số: 1 bể

12

3 = , (bể)

Giải vở bài tập Toán 4 Tập 2 – Bài 119: Phép trừ phân số (tiếp theo)
Đánh giá bài viết