Nguồn website giaibai5s.com

  1. Có 9345 viên gạch được xếp đều vào 3 lò nung. Hỏi mỗi lò có bao

nhiêu viên gạch ? Tóm tắt

Bài giải 9345 viên

Số viên gạch có trong mỗi lò là: 4 lò:—– – ? viên

9345 :3 = 3115 viên) 1 lò:

Đáp số: 3115 viên

  1. Trong một nhà máy người ta đóng các gói mì vào các thùng, thùng

nào cũng có số mà như nhau. Biết rằng trong 5 thùng có 1020 gói mì. Hỏi trong 8 thùng có bao nhiêu gói mì ? Tóm tắt

Bài giải ? gói

Số gói mì có trong mỗi thùng là: 8 thùng: —–| | | | |–|– 1020 : 5 = 204 (gói) 1020 gói

Số gói mì có trong 8 thùng là: 5 thùng: – + +

204 x 8 = 1632 (gói)

Đáp số: 1632 gói 3. Lập bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó: Tóm tắt

3 xe: 5640 viên gạch | 2 xe:… viên gạch ? Bài toán: Có 5640 viên gạch được xếp đều lên 3 xe. Hỏi hai xe chở bao nhiêu viên gạch ? Tóm tắt

| Bài giải 5640 viên .

Mỗi xe chở được số viên gạch là: 3xe: *—*

5640 : 3 = 1880 viên) ? viên 2 xe: — —

2 xe chở được số viên gạch là: | 1880 x 2 = 3760 (viên).

Đáp số: 3760 viên 4. Tính giá trị của biểu thức: a) 3620 : 4 x 3 = 905 x 3 . b) 2070 : 6 x 8 = 345 x 8 = 2715

= 2760

.

.

 

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 120. Luyện tập Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Đánh giá bài viết
News Reporter