Bài 100: Luyện tập

BÀI 100 LUYỆN TẬP
I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. a) Một đường gấp khúc gồm hai
đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 12cm và 15cm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.
15cm
12cm
b) Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 10dm, 14dm và dm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.
14dm
1 Odm
9dm
Giải a) Độ dài đường gấp khúc:
12 + 15 = 27 (cm)
Đáp số: 27 cm
b) Độ dài đường gấp khúc:
10 + 14 + 9 = 33 (dm)
Đáp số: 33 dm.
20 – Giải bài tập toán 2 – Tập 2
GIẢI BÀIES www.giaibai5s.com
2. Con ốc sên bò từ A đến D (như hình vẽ). Hỏi con ốc sên phải bỏ đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét?
5dm
2dm
_7dm
_
Giải Đoạn đường con ốc sên phải bò:
5+2 + 7 = 14 (dm)
Đáp số: 14cm
3. Ghi tên các đường gấp khúc có trong hình vẽ sau, biết:
a) Đường gấp khúc đó gồm ba đoạn thẳng. b) Đường gấp khúc đó gồm hai đoạn thẳng.
в
Giải a) Gồm ba đoạn thẳng là: ABCD.
b) Gồm hai đoạn thẳng là: ABC và BCD II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP Nổi các điểm A, B, C, D để có:
a) 1 đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng. b) 3 đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng.
A•
•B
D.
Giải bài tập toán 2 – Tập 2 – 21

Bài 100: Luyện tập
Đánh giá bài viết