Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

R400. dong

MÀU HOT

6400 đồng

1000 Cona

49

  1. Tô màu các tờ giấy bạc để được số tiền tương ứng ở bên phải (theo mẫu):

( 2000 đồng)

1000 đồng 1000 đồng 1000 đồng | 1000 đồng

2000 đồng 2000 đồng 2000 đồng 2000 đồng 2000 đồng ( 200 đồng

..

2

.

. . …

.

UN

..

10 000 đồng)

.

.

.

.

2000 đồng

2000 đồng 1000 đồng

2000 đồng 1000 đồng

( 5000 đồng)

1000 đồng

3

.

39.

5000 đồng 5000 đồng

(2000 đồng 2000 đồng

1000 đồng 1 1000 đồng

(10 000 đồng)

.

  1. Xem tranh rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

w

[ 2000 đồng 1

4500 đồng

7500 đồng

[ 9000 đồng 1

6800 đồng /

  1. a) Trong các đồ vật trên: đồ vật có giá tiền ít nhất là: cây thước.

đồ vật có giá tiền nhiều nhất là: búp bê. b) Mua một chiếc thước kẻ và một đôi dép thì hết: 8800 đồng. c) Giá tiền một cái com pa ít hơn giá tiền một gói bánh là: 3000 đồng.

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 122. Tiền Việt Nam
Đánh giá bài viết
News Reporter