Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết thành phép nhân và ghi kết quả:
  2. a) 3217 + 3217 = 3217 x 2 = 6434
  3. b) 1082 + 1082 + 1082 = 1082 x 3 = 3246
  4. c) 1109 + 1109 + 1109 + 1109= 1109 x 4 = 4436 2. Số ?

Số bị chia | 612 | 612 | 6008 | 6546 | Số chia

3 | 3 4 6 Thương

204 204 1502 1091 3. Có 3 xe chở xăng, mỗi xe chở 1125 xăng. Người ta đã đổ 1280L

xăng trên các xe đó vào một bồn xăng. Hỏi trên cả ba xe đó còn bao nhiêu lít xăng ? Tóm tắt

Bài giải 3 xe:

Số lít xăng có trong 3 xe là: 1125 lít

1125 x 3 = 3375 (lít) 1 xe: to

| Số lít xăng còn lại trên 3 xe là: 3375 – 1280 = 2095 (lít)

– Đáp số: 2095 lít 4. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

? lít

|

Số đã cho Thêm 4 đơn vị Gấp 4 lần

123 | 1023 1203 1230 | 127 | 1027 / 1207 | 1234 1 492 | 4092 | 4812 | 4920 |

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 107. Luyện tập Nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số
Đánh giá bài viết
News Reporter