Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính:

1023

3102

:

2018

2172

2172

X

x

.

.

+22

3

3

1212

4

3069 6204 8072

6516 2. Đặt tính rồi tính:

2121 1712 1081

3 4848

6363 6848 7567 3. Lát nền mỗi phong hết 1210 viên gạch. Hỏi lát nền 8 phòng như

thế hết bao nhiêu viên gạch ? Tóm tắt

.. Bài giải 1 phòng hết: 1210 viên gạch Số viên gạch để lát nền cho 8 phòng là: 8 phòng hết: … viên gạch ? 1210 x 8 = 9680 (viên)

| Đáp số: 9680 viên

  1. Tính nhẩm:

20 x 4 = 80

200 x 3 = 600

2000 x 2 = 4000

30 x 4 = 120

3000 x 2 = 6000

300 x 3 = 900 400 × 3 = 1200

40 x 4 = 160

4000 x 2 = 8000

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 106. Nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số
Đánh giá bài viết
News Reporter