Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính:

1408

1719 X 3 , 4 4276

8595

1273

.

2138

2

3819

5632

  1. Đặt tính rồi tính:

1008

1006

15192

1705

X

+

6

6048

8048

6076

8525

  1. Mỗi xe chở 2715 viên gạch. Hỏi 2 xe như vậy chở được bao nhiêu

viên gạch ? Tóm tắt

Bài giải 1 xe chở : 2715 viên gạch Số viên gạch có trong 2 xe là: 2 xe chở :… viên gạch ?

2715 x 2 = 5430 (viên)

Đáp số: 5430 viên 4. Tính chu vi một khu đất hình vuông có cạnh là 1324m. Tóm tắt

| Bài giải

| Chu vi khu đất hình vuông là: 1324m

1324 x 4 = 5296 (m)

Đáp số: 5296m

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 108. Nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)
Đánh giá bài viết