Nguồn website giaibai5s.com

  1. Đặt tính rồi tính: 102

:

118

:

351

291

X

4.

2

702

873

408

590 | 2. Đặt tính rồi tính (theo mẫu): 9484

246/3 14 237

06 82 28

.

468 4 06 117 28

5436 03 90 3

A

12m B

X

—–Íñi

tt

  1. Quãng đường AB dài 125m, quãng đường BC gấp 4 lần quãng đường
  2. Hỏi quãng đường AC dài bao nhiêu mét ? Tóm tắt

Bài giải Quãng đường BC dài là:

  • 125 x 4 = 500 (m) Quãng đường AC dài là : 125 + 500 = 625 (m)

Đáp số: 625m 4. Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE:

um

4cm /

4cm

4cm

4cm/ .

4cm

А

с

Е | Bài giải Cách 1: Độ dài đường gấp khúc ABCDE là: . AB + BC + CD + DE = 4 + 4 + 4 + 4 = 16 (cm)

.

Cách 2: Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:

4 x 4 = 16 (cm) |

Đáp số : 16cm

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 73. Luyện tập Giới thiệu bảng nhân, chia
Đánh giá bài viết
News Reporter