Nguồn website giaibai5s.com

  1. Dùng bảng chia để tìm số thích hợp ở ô trống (theo mẫu):

8

16 -305—30 6—-439 72 2. [số ?

Số bị chia | 35 | 35 | 85 | 24 | 24 | 24 | 36 36 36 Số chia | 5 5 5 3 3 3 4 9 4

Thương 7 7 7 | 8 | 8 | 8 | 9 4 9 | 3. Một tổ công nhân phải trồng 324 cây và tổ đã trồng được 1 số cây

đó. Hỏi tổ đó còn phải trồng bao nhiêu cây nữa ?

Tóm tắt

? câ

Tổ:

> 324 cây

1 tổ công nhân: -11 1

? cây

4

Bài giải Số cây tổ công nhân đã trồng được là: . 324 : 6 = 54 (cây) Số cây mà tổ đó còn phải trồng là: 324 – 54 = 270 (cây)

Đáp số: 270 cây

RUSU

A

:

383?

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 72. Giới thiệu bảng chia
Đánh giá bài viết
News Reporter