Nguồn website giaibai5s.com

  1. Số 1?

Thừa số | 123 123 | 207 207 | 170 170 Thừa số | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |

Tích | 369 | 369 828 828 | 850 | 850 2. Đặt tính rồi tính:

8642 79817 308 16 : 42519_

06 432 09 (114 08 151 65 47 . 04 . 28

o

009

.

0

i

| |

.

  1. Trên một xe gạo có 18 bao gạo tẻ và số bao gạo nếp bằng 4 số bao

gạo tẻ. Hỏi trên xe tải có bao nhiêu bao gạo ? Tóm tắt

Bài giải 18 bao

Số bao gạo nếp là: Gạo tẻ: — + + + F-4

| 18 : 9 = 2 (bao) . ? bao Gạo nếp:

Tổng số bao gạo có trong xe là: | 18 + 2 = 20 (bao)

Đáp số: 20 bao 4. Số 1?

Số đã cho | 12 | 30 | 24 | 48 157 1 75 | | Thêm 3 đơn vị | 15 | 33 | 27 | 51 | 60 | 78 Gấp 3 lần. . | 36 90 72 144 171 225 Bớt 3 đơn vị | 9 27 21 / 45 54 72 Giảm 3 lần | 4 | 10 | 8 | 16 | 19 | 25 |

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 74. Luyện tập chung Bảng nhân, chia
Đánh giá bài viết
News Reporter