Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính:

4808 48 60

5627 – 56 80

2436 24 40

8484

8

212

03

08

  1. [Số ?

425

727

727

số bị chia | 425 Số chia | 6 | Thương | 70 | Số dư | 5 |

7 | 60 | 6 |

8 | 90 | 7

9 80

  1. Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Năm 2004 có 366 ngày. Hỏi năm 2004 gồm

bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày ? Tóm tắt

Bài giải 1 tuần 7 ngày: ——

Số tuần lễ và ngày của năm 2004 là :

? tuần . | 366 ngày:—

| 366:7 = 52 (tuần) 2 ngày

Đáp số: 52 tuần, 2 ngày

4 5 ? 56718

35612

.

56 170

356 17 35 15 06

07

LUM

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 70. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Đánh giá bài viết
News Reporter