Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính:

6393

6

213

4924 4 123

305 5. 30 161

179 12 129 59

03

09

09

05

54

  1. Số ?

Số bị chia

– Số chia

Thương

Số dư

667 1 : 6 | 111 1 849 7

121 2 358

| 71 1 3 429 8 : 53 15 3. Có 405 gói kẹo xếp đều vào 9 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu

gói kẹo ?. . Tóm tắt

Bài giải ? gói .

Số gói kẹo có trong một 9 thùng: —–

——

thùng là: 405 :9 = 45 (gói)

Đáp số: 45 gói 4. Viết (theo mẫu):

Số đã cho 1 184m. | 296kg . 3681

1 thùng: 4

405 gói.

1

1

Giảm 8 lần | 184m : 8 = 23m | 296kg : 8 = 37kg| 368 : 8 = 46

Giảm 4 lần | 184m : 4 = 46m 296kg : 4 = 74kg 368 : 4 = 921

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 69. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Đánh giá bài viết
News Reporter