Nguồn website giaibai5s.com

  1. Dùng bảng nhân để tìm số thích hợp ở ô trống (theo mẫu):

.

  1. Số ?

Thừa số | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | Thừa số | 71 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |

Tích | 21 21 21 40 40 40 54 54 54 3. Nhà trường mua 8 đồng hồ để bàn và số đồng hồ treo tường gấp 4 lần

số đồng hồ để bàn. Hỏi nhà trường mua tất cả bao nhiêu đồng hồ ? Tóm tắt

Bài giải Để bàn: 8 đồng hồ

Đồng hồ treo tường có là: Treo tường gấp 4 lần

| 8 x 4 = 32 (đồng hồ) Tất cả có: … đồng hồ ? Tổng số đồng hồ là:

8 + 32 = 40 (đồng hồ)

Đáp số: 40 đồng hồ

  1. Một đội xe có 24 xe ô tô chở khách và số ô tô tải bằng 1 số ô tô

chở khách. Hỏi đội xe có tất cả bao nhiêu xe ô tô ? Tóm tắt

Bài giải ? xe .

Số xe tải là:

24:3 = 8 (xe) Xe khách: – — *

Tổng số xe có trong đội xe là:

24 + 8 = 32 (xe)

Xe tải:

224 xe

? xe

Đáp số: 32 xe

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 71. Giới thiệu bảng nhân
Đánh giá bài viết
News Reporter