Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính nhẩm:

9 x 1 = 9 9 x 2 = 18

9 x 3 = 27 9x 4 = 36

9 * 5 = 45 9 x 6 = 54

9* 7 = 63 9×9 = 81 9x 8 = 72 9 x 10 = 90

.

  1. Tính:

. . a) 9 x 2 + 47 = 18 + 47.

  1. b) 9 x 4 x 2 = 36 x 2

= 65

:

= 72

  1. c) 9 x 9 – 18 = 81 – 18 . d) 9 x 6 : 3 = 54 : 3 = 63

= 18 3. Trong một phòng họp xếp 8 hàng ghế, mỗi hàng có 9 ghế. Hỏi | trong phòng đó có bao nhiêu ghế ? Tóm tắt

Bài giải 9 ghế ,

Số ghế có trong phòng họp là: Phòng họp: —

9 x 8 = 72 (ghế)

Một hàng: t

? ghế

Đáp số: 72 ghế

  1. Đếm thêm 9 số rồi điền số thích hợp vào ô trống: Ta có: 9 + 9 = 18: 18 + 9 = 27; 27 + 9 = 36 … 81 + 9 = 90

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 5. Cho 6 hình tam giác, mỗi hình như hình sau:

H

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 61. Bảng nhân 9
Đánh giá bài viết
News Reporter