Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính nhẩm:

9 x 1 = 9 1 x 9 = 9

9 x 2 =

19 x 3 = 27

9 x 4 = 36

2 x 9 = 18

3 x 9 = 27

4×9 = 36

9 x 5 = 45

9 x 6 = 54

9 x 7 = 63

9 x 8 = 72

5 9 = 45

6×9 = 54

7×9 = 63

8 9 – 72

  1. Tính: a) 9 x 4 + 9 = 36 + 9

.. = 45. . c) 9 x 5 + 9 = 45 + 9.

  1. b) 9 x 6 + 9 = 54 + 9

. = 63 . d) 9 x 7 + 9 = 63 +9

.

= 54

:

.

.

:= 72

|

8

!

  1. Lớp 3 có 4 tổ. Tổ Một có 8 bạn, 3 tổ còn lại mỗi tổ có 9 bạn. Hỏi | lớp 3E có bao nhiêu bạn ? Tóm tắt

Bài giải 8 bạn

Số bạn có trong 3 tổ còn lại là: Tổ 1: ? bạn

9 x 3 = 27 (bạn)

?? bạn 3 tổ: KAJ

Số bạn có trong lớp 3 là: L 9 bạn

8 + 27 = 35 (bạn)

| Đáp số: 35 bạn 4. Viết kết quả phép nhân vào ô trống (theo mẫu):

x 1 4 7 2 6 8 9 3 5 10 177 28 49 14 42 56 63 21 35 70

8 8 32 56 16 48 64 72 24 40 80 9 9 36 63 18 54 72 81 27 45 90 |

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 62. Luyện tập Bảng nhân 9
Đánh giá bài viết
News Reporter