Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết vào ô trống (theo mẫu): Số lớn

12 20 30 30 56 56 Số bé.

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Số lớn gấp mấy lần số bé ? | 4 | 5 | 6 | 57817

Số bé bằng một phần mấy số lớn?

  1. Có 6 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 24 con. Hỏi

số con gà trống bằng một phần mấy số con gà mái ? Tóm tắt

Bài giải 6 con

Số gà mái là: Gà trống:

6 + 24 = 30 (con) | 24 con Gà mái gấp gà trống số lần là: Gà mái: + + + +

30 :6 = 5 (lần) Vậy số gà trống bằng 1 số gà mái.

Đáp số :

  1. Một bến ô tô có 40 ô tô, sau đó có 1 số ô tô rời bến xe. Hỏi ở bến

xe còn lại bao nhiêu ô tô ?

Tóm tắt

Bài giải ? ô tô

Số ô tô rời bến là: Rời bến: “ .

40 : 8 = 5 (ô tô) ? ô tô ……. Trong bến:– t-it + + + = Số ô tô còn lại trong bến là: 40 ô tô

40 – 5 = 35 (ô tô)

Đáp số: 35 ô tô 4. Cho 6 hình tam giác, mỗi hình như hình bên:

Hãy xếp thành hình sau:

A

.

P

WE

IN

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 60. Luyện tập So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
Đánh giá bài viết
News Reporter