Nguồn website giaibai5s.com

  1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Số liền trước của 5480 là: A. 6480 B. 5481 (C.)5479
  2. 5470 b) Số liền sau của10 000 là: · A. 9999 B. 10 001: C. 11 000 D. 9000 c) Số lớn nhất trong các số 63 527 ; 63 257 ; 63 725 ; 63 752 là:
  3. 63 527 B. 63 275 C. 63 725 D. 63 752 2. Đặt tính rồi tính: 75318 ..

62970 7138

  1. 82456

57012

2405

9 21645

65928 19 824 32

  1. Một quầy hàng có 1260kg rau, đã bán được ; số rau đó. Hỏi cửa

hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam rau ? . . Tóm tắt

Bài giải 1260kg Số ki-lô-gam rau quầy hàng đã Quầy hàng: 6-

— bán là:

1260 : 3 = 420 (kg) Đã bán:

Số ki-lô-gam rau còn lại là: 1260 – 420 = 840 (kg)

Đáp số: 840kg

  1. Xem bảng dưới đây rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

2

2

1

Tên người

Số tiền mua

phải trả 15 000 đồng | 5 000 đồng ( 20 000 đồng Lan

55 000 đồng/ Hùng

65 000 đồng Liên

55 000 đồng a) Lan mua 2 con gấu, 1 quả bóng, 1 ô tô buýt.

Lan phải trả 55 000 đồng. b) Hùng mua 1 con gấu, 2 quả bóng, 2 ô tô buýt.

Hùng phải trả 65 000 đồng. c) Liên mua 1 con gấu, 4 quả bóng, 1 ô tô buýt. | Liên phải trả 55 000 đồng. d) Lan, Hùng, Liên mua tất cả 4 con gấu, 7 quả bóng, 4 ô tô buýt | phải trả tổng số tiền là 175 000 đồng. e) Trong tổng số tiền ba người cùng trả để mua gấu, quả bóng hoặc ô

tô buýt thì số tiền phải trả nhiều nhất là 80 000 đồng (để mua ô tô buýt), số tiền phải trả ít nhất là 35 000 đồng (để mua quả bóng).

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 168. Luyện tập chung Bốn phép tính trong phạm vi 100 000
Đánh giá bài viết
News Reporter