1.

           1km = 1000m              1m = 1000mm

           1hm = 100m                1m = 100cm

           1dam = 10m                1m = 10dm

           1km = 10hm                1dm = 100mm

           1hm = 10dam              1cm = 10mm

2.

           5dam = 50m                2m = 20dm

           7hm   = 700m              4m = 400cm

           3hm   = 300m              6cm = 60mm

           6dam = 60m                8dm = 80cm

3. Tính (theo mẫu):

Mẫu:   26m x 2 = 52m                    69cm : 3 = 23cm

           25dam x 2 = 50dam            48m : 4 = 12m

           18hm x 4 = 72hm                84dm : 2 = 42dm

           82km x 5 = 410km              66mm : 6 = 11mm

4. Hùng cao 142cm, Tuấn cao 136cm. Hỏi Hùng cao hơn Tuấn bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải

Hùng cao hơn Tuấn là: 

142 – 136 = 6 (cm)

Đáp số: 6cm

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 43. Bảng đơn vị đo độ dài
Đánh giá bài viết
News Reporter