1.

          1hm = 100m                       1m = 100cm

          1hm = 10dam                     1m = 10dm

          1dam = 10m                       1dm = 10cm

          1km = 1000m                     1cm = 10mm

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Mẫu:   2dam = 20m          5hm = 500m

           6dam = 60m          3hm = 300m

           8dam = 80m          7hm = 700m

          4dam = 40m           9hm = 900m

3. Tính (theo mẫu):

Mẫu: 9dam + 4dam = 13dam          18hm  – 6hm = 12hm

        6dam + 15 dam = 21dam        16hm – 9hm = 7hm

        52dam + 37dam = 89dam       76dam – 25dam = 51dam

        48dam + 23dam = 71dam       63hm – 18hm = 45hm

4. Một cuộn dây thừng dài 2dam. Một cuộn dây ni lông dài gấp 4 lần cuộn dây thừng. Hỏi cuộn dây ni lông dài bao nhiêu mét ?

Bài giải

Cuộn dây ni lông dài là:

2 x 4 = 8 (dam)

                                                                        8dam = 80m

Đáp số: 80m

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 42. Đề-ca-mét. Héc- tô-mét
Đánh giá bài viết
News Reporter