1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5m 3dm = 53dm              b) 7m 12cm = 712cm

    9m 2dm = 92dm                  4m 5cm = 405cm

    8dm 1cm = 81cm                3m 2dm = 320cm

2. Tính:

a) 25dam + 42dam = 67dam        b) 672m + 314m = 986m

    83hm – 75hm = 8hm                     475dm – 560m = 419dm

    13km x 5 = 65km                          48cm : 6 = 8cm

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Số đo độ dài nhỏ hơn 5m 15cm là:

505cm       B. 515cm        C. 550cm         D. 551cm

4. Ba bạn An, Bình, Cường thi ném bóng. An ném xa 4m 52cm, Bình ném xa 450cm, đường ném xa 4m 6cm. Hỏi: 

a) Ai ném được xa nhất ?

b) Cường ném được xa hơn An bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Tóm tắt                                                     Bài giải

An ném : 452cm                          a) Cường ném xa nhất.

Bình ném : 450cm                       b) Cường ném xa hơn An là:

Cường ném: 460cm                            460 – 452 = 8 (cm)

Đáp số : 8cm.

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 44. Luyện tập Bảng đơn vị đo độ dài
Đánh giá bài viết
News Reporter