Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):
  2. a) S của 25km là: 25 : 5 = 5 (km)

:

  1. b) 5 của 181 là: c) của 32kg là:

18:3 = 6 (1) 32 : 4 = 8 (kg)

của 54m là:

54 :6 = 9 (m)

  1. e) 1 của 48 phút là: 48 : 6 = 8 (phút)

4

.

  1. g) 5 của 16 giờ là: 16 : 2 = 8 (giờ) 2. Tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng rồi giải bài toán:

Một quầy hàng có 16kg nho và đã bán được 1 số nho đó. Hỏi quầy đã bán được mấy ki-lô-gam nho? Tóm tắt

Bài giải Số ki-lô-gam nho quầy bán được là:

16 : 4 = 4 (kg) 16kg

Đáp số: 4kg 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm rồi giải bài toán:

Trong hình vẽ trên có 18 con gà. a) Tìm 1 số con gà trong hình trên. b) Tìm số con gà trong hình trên.

.

: ?kg

Tóm tắt

Tóm tắt

? con

? con

Bài giải

18 con

18 con

Bài giải

1

– số con gà là:

1 số con gà là: 18 : 6 = 3 (con)

Đáp số : 3 con gà

18:3 = 6 (con) .

Đáp số : 6 con gà

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 25. Luyện tập Tìm một trong số các phần bằng nhau của một số
Đánh giá bài viết
News Reporter