Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):
  2. a) của 12m là: 12 : 3 = 4 (m)

3

  1. b) 5 của 18 giờ là: 18 :6 = 3 giờ)

6

  1. c) của 24kg là:

24 : 4 = 6 (kg)

của 301 là:

30 : 5 = 6 (1)

1 của 48cm là:

48 : 6 = 8 (cm)

A của 27 ngày là: 27:3 = 9 (ngày)

  1. Một cửa hàng có 42kg táo và đã bán được 1 số táo đó. Hỏi cửa

hàng đó đã bán bao nhiêu ki-lô-gam táo ? Tóm tắt

Bài giải ?kg

Số ki-lô-gam táo cửa hàng đã bán: 42 : 6 = 7 (kg)

Đáp số: 7kg

A2kg

  1. Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã được chia thành các phần bằng nhau. Tô màu vào một trong các phần bằng nhau đó.

|

|

.

:

A

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 24. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Đánh giá bài viết
News Reporter