Nguồn website giaibai5s.com

ĐỀ 96 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (Tham khảo)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 2 đều có bốn phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1: Trong các phân số

– phân số nhỏ nhất là:

9

10′

o ph

-10

 1. 1
 2. 1
 3. 1000

11

1000

112

Câu 2: Kết quả phép nhân

| .(-1){ bằng:

– A. -5

 1. -5

8.5

 1. 5
 2. 1 / 2

Câu 3: (1 điểm) Điền dấu thích hợp (>; =; <) vào ô trống:

 1. (-4). (1).(-234)

D

o

Đúng

Sai

 1. (-7 – 5).(-2006 + 2) C. (–13 – 5):(-6) D 3
 2. 888 – (-2002) – 111 0 0. Câu 4: Điền dấu “x” vào ô thích hợp:

Câu

a) Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.

b) Hai phân số 8 và 8 (b, d = 0) gọi là bằng nhau nếu ac = bd. 

c) Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1. 

d) Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng nhỏ hơn R.

 1. TỰ LUẬN (7,5 điểm) Câu 5: (1,5 điểm) Tính:
 2. a) 2+1,2.12
 3. b) 75%-1

+0,5 :

Flor

c)

S

1 – 2.3

1 +-

3.4

+

1 – 4.5

+…… +

49.50

Câu 6: (1,5 điểm)

2 a) Tìm x biết: “+ x = -45%.

3

<

X

<

31 1 1 – – + – — 1115 3 2

2 b) Tìm x + Z biết:

1 1 3

3 15 2

Câu 7: (2 điểm) Một lớp có 50 học sinh. Trong đó 20% tổng số là học sinh giỏi. Số học sinh giỏi bằng 2 số học sinh tiên tiến. Số còn lại là học sinh trung bình. Hỏi số học sinh trung bình chiếm bao nhiêu phần trăm so với số học sinh cả lớp.

Câu 8:(2.5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẻ naiLiz Uy và Ot sao cho xOy = 30°; xot = 70°. – Tinh goc yet. Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xít không? Vì sao? + Gội Ôm là tia đối tia Ox. Tính góc một. • Chia a là tia phân giác của góc một, Tính góc aOy.

Đề 96: Đề kiểm tra học kì II
Đánh giá bài viết