Nguồn website giaibai5s.com

:

Bài 1 Lưu huỳnh tác dụng với axit sunfuric đặc, nóng:

S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O Trong phản ứng này, tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hóa là: A. 1:2

  1. 1:3 C.3:1

D: 2:1 Chọn đáp án đúng.

Giải Trong phản ứng S+ 2HgSo, +3SÖ2 + 2H2O thì tỉ lệ số nguyên tử lưu | huỳnh bị khử với số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hóa là 2:18D là đáp

án đúng. Bài 2

Dãy đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ? A. Cl2, O3, S

  1. S, Cl, Br2 C. Na, F2, S
  2. Br2, O2, Ca

Giải Các dãy này không được chứa: Oa, F2, Na, Ca vì – O3; F2 chỉ có tính oxi hóa

– Na; Ca chỉ có tính khử.

– Đó là S; Cl2; Bra ở Bài 3

Có thể dự đoán như thế nào về sự thay đổi khối lượng riêng, nhiệt độ nóng chảy khi giữ lưu huỳnh đơn tà (SB) dài ngày ở nhiệt độ phòng ?

,

Giải

Giải

Khi để lưu huỳnh đơn tà dài ngày ở nhiệt độ thường, nó sẽ chuyển dần thành lưu huỳnh tà phương. Lúc đó khối lượng riêng của nó sẽ tăng,

còn nhiệt độ nóng chảy sẽ giảm. Bài 4

Đun nóng một hỗn hợp gồm có 0650g bột kẽm và 0,224g bột lưu huỳnh trong ống nghiệm đậy kín không có không khí. Sau phản ứng, người ta thu được chất nào trong ống nghiệm ? Khối lượng là bao nhiêu ? : G

ft fẾ:

Giải

0,65

0.224 Ta có : nan = = 0,01 mol; ns = = = = 0, 007 mol

. 65

32 . Phản ứng xảy ra:

Zn + S + ZnS 0,007mol 0,007mol 0,007mol

ZnS: 0,007 mol + Sau phản ứng thu được

1Zn dư :0, 003 mol mzns = 0,007. 97 = 0,679g; mzn = 0,003 . 65 = 0,195g Bài 5

1,10g hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với 1,28g bột lưu huỳnh. a) Viết phương trình hóa học của phản ứng đã xảy ra. b) Tính tỉ lệ phần trăm của sắt và nhôm trong hỗn hợp ban đầu theo lượng chất và khối lượng chất.

Giải a) Các phản ứng . . . . .

Fe + S + Fes a mol : a mol 2A1 + 3S → Al2S3 bmol 1,5bmol

  1. b) Ta có hệ

(56a + 27b = 1,1 a + 1,5b = 1

55 – 1,28 -0.04 1b = 0,02

sa = 0,01 ::!?..?

32

Vậy

nọ,

0, 01.100

= 33, 33(%) 0,03 %n A1 = 66, 67 (%)

0,01.56.100 %mfe = a

= 50,9(%)

1,1 %mai = 49,1 (%) Tom Al – 48

Chương VI. Oxi – Lưu huỳnh-Bài 30. Lưu huỳnh
Đánh giá bài viết