Nguồn website giaibai5s.com

  1. CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC C1 (trang 129)

Trong thí nghiệm giao thoa, có thể bỏ màn M để ánh sáng từ hai nguồn F1, F2 chiếu qua kính lúp vào mắt. • Nếu nguồn sáng là nguồn laze thì phải đặt màn M để tránh ánh sáng từ hai nguồn F1, F2 chiếu vào mắt, ảnh hưởng không tốt đến mắt. | C2 (trang 130)

– Nếu dùng ánh sáng đơn sắc thì trên màn thu được các vân sáng và vận | tối xen kẽ nhau đều đặn, do đó không thể biết được vận nào là vẫn sáng chính giữa.

– Nếu dùng ánh sáng trắng thì trên màn thu được vận chính giữa có màu trắng nên có thể nhận biết được vấn chính giữa.

  1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Bài 1 (trang 132)

Kết luật quan trọng nhất rút ra từ thí nghiệm của Y-âng: Ánh sáng có tính chất sóng.. .

Bài 2 (trang 132) Công thức xác định vị trí các vân sáng:

a

.

.

.

Xe =k^2(với k = 0; +1, +2, …) Trong đó: k: bậc giao thoa; .. . A3 bước sóng ánh sáng (m); D: khoảng cách từ hai khe đến màn (m); a: khoảng cách giữa hai khe (m). Bài 3 (trang 132) Công thức tính khoảng vận: i=2.

Bài 4 (trang 132)

Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng từ 380mm đến 760nm.

Bài 5 (trang 132) Những đặc điểm của ánh sáng đơn sắc: – Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng trong chân không xác định. – Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định, gọi là màu đơn sắc. Bài 6 (trang 132) Chọn Ai=AD. . . ..

а

Bài 7 (trang 133) Chọn C. 0,589um. Bước sóng của bức xạ màu vàng của natri (Na) từ 0,57ụm đến 0,6mm. Bài 8 (trang 133) Bước sóng của bức xạ:

a = ai – 2.10-.0,36.10-3

^*D

_=0,6.10^(m) = 0,6 (um) = 600 (nm)

. 12

Tần số của bức xạ:

106 10-6 = 5.10^* (Hz).

Bài 9 (trang 133) Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp bằng một khoảng vân: i=10 = 019 1,035 = 2,5.104 (m) = 0,25 (mm) Khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4 bằng: X4 = 4.1 = 4.0,25 = 1 (mm).

a

1,2.1

Bài 10 (trang 133) Khoảng cách giữa 12 vẫn sáng liên tiếp là 11 khoảng vận: 11.1= 5,21 =i=5,21 = 0,474 (mm) Bước sóng của ánh sáng:

ai_1,56.10.0,474 = 5.96.10-4 (mm).= 596 (nm). D 1 ,24

Chương V. Sóng ánh sáng-Bài 25. Sự giao thoa ánh sáng.
Đánh giá bài viết