Nguồn website giaibai5s.com

Bài 1

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng : A. Số khối.

  1. Số proton. B. Số nơtron.

. D. Số nơtron và proton. Chọn đáp án đúng.

Giải Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số proton = C là đáp

án đúng Bài 2

Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết: A. Số khối A.

  1. Nguyên tử khối của nguyên tử. B. Số hiệu nguyên tử Z.
  2. Số khối A và số hiệu nguyên tử Z

Giải Ký hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết số khối A và số hiệu nguyên tử Z. Chọn D Bài 3

Nguyên tố cacbon có hai đồng vị bền: Béc chiếm 98,89% và loc chiếm 1,11%. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố cacbon là : A. 12,500; B. 12,011; C. 12,022; D. 12,055.

Giải Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố cacbon

12.98,89 + 13.1, 11

= 12,011

100 = B là đáp án đúng Bài 4

Hãy xác định số đơn vị điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các nguyên tố sau :

{Li, °F, 24 Mg, 2.Ca

Giải Ta có kết quả cho bởi bảng sau:

| Li 19F 22 Mg Ca Số đơn vị điện tích hạt nhân

12

20 Số proton

| 9

12 20 Số nơtron

4 1 10 12 20 Số electron

3 L 9 12 20 Nguyên tử khối

7u 19u 24u 40u

Bài 5

Đồng có hai đồng vị bền 65Cu và 63Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm của mỗi đồng vị.

Giải Gọi x là % của 65Cu thì (100 – x) là % của 63Cu 65x +63(100 – x)

– = 63,54 x = 27

100 Vậy 65Cu chiếm 27% và 63Cu chiếm 73%

Bài 6

Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị RH trong 1ml nước (cho rằng trong nước chỉ có đồng vị WH và 7H) ?

Giải Gọi x là % của đồng vị ‘H thì (100 – x) là % của đồng vị 2H 1.x + 2(100 – x)

? = 1,008 X = 99,2 100 2H chiếm 0,8%. Vì nước có D = 1g/ml nên 1ml nước nặng 1g tức chứa mol nước hay

18

6.1023

100

° = 0,33.10^^ phân tử Hạo. = Số nguyên tử H trong 1ml nước = 0,66.1023

= Số nguyên tử ?H trong 1ml nước = 0,66.10^^ = 5,3.10° Bài 7

Oxi tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị: 99, 757% 160; 0, 039% 170; 0, 204% 180. Tính số nguyên tử của mỗi loại đồng vị khi có 1 nguyên tử 170.

Giải

Cứ có 99757 nguyên tử 16o thì có 39 nguyên tử”ovà 204 nguyên tử 18o.

1 nguyên tử 170 – = Số nguyên tử 160 = 99757 = 2557

39 Số nguyên tử 180= 204 = 5

m

Bài 8

Argon tách ra từ không khí là hỗn hợp ba đồng vị: 99,6% Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36A. Tính thể tích của 10g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.

Giải

99,6.40 + 0,063.38 +0,337.36 Nguyên tử khối trung bình của Ar = 7

100 = 39,98526 u 10 = V10gam Ar =

–22,4 = 5,6 lít 39,98526

Chương I. Nguyên tử-Bài 2. Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị
Đánh giá bài viết