Nguồn website giaibai5s.com

 HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK TRANG 79 – 80 Câu 1.

A – S; B = Đ; G = Đ; D – Đ. Câu 2.

  1. a) Đặc điểm cấu tạo: + Amin có nhóm chức đặc trưng là: –NH2; -NH-; -N? . + Aminoaxit có hai loại nhóm chức đặc trưng là: -NH2 và –COOH. + Protein có nhóm chức đặc trưng là: -NH-CO- (nhóm peptit). b) Tính chất hóa học của amin và amino axit: +) Amin có tính chất của bazơ: amin mạch béo mạnh hơn NH3 và mạnh hơn amin thơm. | CH3-CH(CH3)-NH2 > CH3-CH2-CH2-NH2 > NH3 > C6H5NH2 +) Aminoaxit có tính chất của nhóm –NH2 và –COOH: tham gia phản ứng trùng ngưng tạo polime.

Câu 3.

  1. a) CH3NH2, H2NCH2COOH, CH3COONH4, anbumin: – Dùng quỳ tím nhận ra CH3NH2 (quỳ tím hóa xanh). – Dùng dung dịch HNO3 đặc, nhận ra anbumin (kết tủa màu vàng). – Còn lại H2NCH2COOH và CH3COONH4, dùng dung dịch NaOH để phân biệt: Từ dung dịch CH3COONH, có khí mùi khai (NHJ) bay ra, dung dịch không có khí bay ra là H2NCH2COOH. b) C6H5NH2, CH3CH(NH2)COOH, (CH3)2NH và anbumin: – Dùng dung dịch Br2, nhận ra C6H5NH2 (4 màu trắng). – Dùng dung dịch HNO3 đặc, nhận ra anbumin (4 màu vàng). – Còn lại CH3CH(NH2)COOH và (CH3)2NH, dùng quỳ tím để phân | biệt: (CH3)2NH làm đổi màu quỳ tím hóa xanh. Câu 4.

Phản ứng thủy phân thu được tripeptit chứa phenylalanin (Phe): Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe–Arg thủy phân • Pro-Gly-Phe + Gly-Phe-Ser + Phe-Ser-Pro + Ser-Pro-Phe

+ Pro-Phe-Arg Vậy thu được 5 tripeptit có chứa phenylalanin. Câu 5.

  1. a) Do protein (có trong da) chứa phenol.

thủy phân

NO2

md O-OH + 2HNO3 → m O LOH + 2H20

  1. b) Các muối của kim loại nặng như chì, thủy ngân ngấm vào máu gây ung thư.
  2. c) Đây là sự đông tụ của protein bởi nhiệt. Câu 6. a) Gốc glyxyl (từ glyxin): H2N-CH2-CO

mcác gốc glyxyl trong 1kg tơ tằm = . = 0,5(kg): Mà: mgốc glyxyl = 58 (g/mol), Mglyxin = 75 (g/mol)

1 x 50

100

500 x 75 – 646,55 (gam).

..

5

mglyxin trong 1kg tơ tằm =

58

= 20.000 (đvC).

  1. b) Phân tử khối gần đúng của protein: 40 X

0,16

Chương 3. Amin, Aminoaxit và Protein-Bài 13. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin aminoaxit và protein 
Đánh giá bài viết