Bài 152 (tr. 59 SGK)

Đề bài

Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng  15 và a  18.

Hướng dẫn:

a là BCNN(15, 18).

Giải:

a: 15 và a: 8 nên a là bội chung của 15 và 18.

a lại là số nhỏ nhất khác 0 nên a là BCNN(15, 18).

15 = 3.5; 18 = 2.3²

⇒ BCNN(15, 18) = 2.3².5 = 90

Vậy a = 90.

Giaibai5s.com

Bài 152 (trang 59 sgk Toán 6 tập 1)
5 (100%) 1 vote