Nguồn website giaibai5s.com

 1. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Ví dụ 1: Một sợi dây dài 16,4m được chia thành 4 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét?

. ?m

16,4m 16,4 : 4 =? (m)

Ta thực hiện phép chia: Ta có: 16,4m = 1640m

1644 04 41 dm

41dm = 4,1m Vậy: 16,4 : 4 = 4,1 (m) Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau: 16,411

– 16 chia cho 4 được 4, viết 4; 044,1 (m) 4 nhân 4 bằng 16, 16 trừ 16 bằng 0, viết 0.

– Viết dấu phẩy vào bên phải số 4 ở thương. – Hạ 4 ; 4 chia cho 4 được 1, viết 1;

| 1 nhân 4 bằng 4 ; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0. Ví dụ 2: 68,76: 18 = ?

Ta đặt tính rồi tính: 68,76 | 18 – 68 chia cho 18 được 3, viết 3; 14 7 | 3,82 3 nhân 8 bằng 24, 28 trừ 24 băng 4, viết 4 nhớ 2 0 36

3 nhân 1 bằng 3 thêm 2 bằng 5, 6 trừ 5 bằng 1, viết 1 – Viết dấu phẩy vào bên phải số 3. – lạ 7 xuống 147 chia cho 18 được 8, viết 8 8 nhân 8 bằng 64, 67 trừ 64 bằng 3,viết 3 nhớ 6 8 nhân 1 bằng 8 thêm 6 bằng 14, 14 trừ 14 bằng 0

– Hạ 6 xuống được 36, 36 chia cho 18 bằng 2, viết 2 2 nhân 8 bằng 16, 16 trừ 16 bằng 0, viết 0 nhớ 1 | 2 nhân 1 bằng 2 thêm 1 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0.

Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên – Ta chia phần nguyên của số bị chia, cho số chia – Đánh dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để đưa vào phép chia. | Tiếp tục phép chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

 1. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP 1. Đặt tính rồi tính: a) 5,28 : 4 b) 95,2: 68 c) 0,36 :

9 Hướng dẫn

d

) 75,52 : 32

Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau : – Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia. – Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia. – Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Giải

5,28 | 4 1 2 |1,32

08′

95,2 | 68 27 2 1,4

0,36 9

36 0,04

75,52 | 32 11 5 2,36 1 92

 1. Tìm x :
 2. a) x x 3 = 8,1
 3. b) 5 x x = 0,25

Hướng dẫn

Đây là dạng toán tìm ẩn chưa biết trong phép tính, ta thực hiện các bước sau : Bước 1: Xác định tên gọi các thành phần và kết quả của phép tính. Chẳng hạn :

x là thừa số thứ nhất (chưa biết) 3 là thừa số thứ hai 8,4 là tích

Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên – Ta chia phần nguyên của số bị chia, cho số chia – Đánh dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để đưa vào phép chia. | Tiếp tục phép chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

 1. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP 1. Đặt tính rồi tính: a) 5,28 : 4 b) 95,2: 68 c) 0,36 :

9 Hướng dẫn

d

) 75,52 : 32

Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau : – Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia. – Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia. – Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Giải

5,28 | 4 1 2 |1,32

08′

95,2 | 68 27 2 1,4

0,36 9

36 0,04

75,52 | 32 11 5 2,36 1 92

 1. Tìm x :
 2. a) x x 3 = 8,1
 3. b) 5 x x = 0,25

Hướng dẫn

Đây là dạng toán tìm ẩn chưa biết trong phép tính, ta thực hiện các bước sau : Bước 1: Xác định tên gọi các thành phần và kết quả của phép tính. Chẳng hạn :

x là thừa số thứ nhất (chưa biết) 3 là thừa số thứ hai 8,4 là tích

Bước 2: Áp dụng quy tắc: “Muốn tìm thừa số thứ nhất ta lấy tích chia cho thừa số thứ hai”: x = 8,4 :3 Bước 3: Tính rồi viết viết kết quả : 8,4 : 3 = 2,8, vậy x = 2,8.

Giải

 1. a) x x 3 = 8,4
 2. b) 5 x x = 0,25 x = 8,4 :3

* = 0,25 : 5 og = 2,8

* = 0,05 3. Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 126,54km. Hai trung bình

ỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

| Hướng dẫn

Đáp án bài toán sẽ tìm được nếu ta xác định được thương của hai số xuất hiện trong bài toán.

Giải

T’om låt 3 giờ : 126,54km 1 gið:…? km

Bài giải Quãng đường người đó đi được trong 1 giờ là: 126,54 :3 = 42,18 (km)

Đáp số : 42, 18kn.

Bài giảng và lời giải chi tiết Toán 5 Tập 1-Bài 62. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên 
Đánh giá bài viết