Bài giảng và lời giải chi tiết Toán 5 Tập 1-Bài 83. Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm.

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CẦN NHỚ Ví dụ 1: Tính tỉ số phần trăm của 7 và 40. – Lần lượt ấn các phím: – Trên phím xuất hiện các kết quả 0.175 – Máy đã tính 7: 40 = 0,175….

Bài giảng và lời giải chi tiết Toán 5 Tập 1-Bài 81. Luyện tập chung giải toán về tỉ số phần trăm

On

Nguồn website giaibai5s.com Viết các hỗn số sau thành số thập phân: | Hướng dẫn – Chuyển phần nguyên thành phần nguyên. – Chuyển phần phân số thành phần thập phân. Giải 1 2 *4 + 1 8 + 1 – –…

Bài giảng và lời giải chi tiết Toán 5 Tập 1-Bài 79. Luyện tập giải toán về tỉ số phần trăm

On

Nguồn website giaibai5s.com a) Tính tỉ số phần trăm của hai số 37 và 42. b) Một tò sát xuất làm được 1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm dược 126 sản phẩm. Hỏi anh ta làm được bao nhiêu phần…

Bài giảng và lời giải chi tiết Toán 5 Tập 1-Bài 78. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

On

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Ví dụ 1: Số học sinh nữ của một trường là 315 em và chiếm 52,5% số học sinh toàn trường. Hội trường đó có bao nhiêu học sinh? Bài giải 52,5% số học sinh toàn trường…

Bài giảng và lời giải chi tiết Toán 5 Tập 1-Bài 76. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

On

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Ví dụ 1: Mlột trường tiểu học có 600 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 52,5%. Tính số học sinh nữ trong trường đó. Bài giải Có thể hiểu 100% số học sinh toàn…