Bài 96: Luyện tập
Bài 96: Luyện tập
Bài 96: Luyện tập
Bài 96: Luyện tập
Bài 96
LUYỆN TẬP HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tính nhẩm: a) 4 x 4 =
4 * 5 =
4 x 8 = b) 2 x 3 =
3 x 2 =
4 x 6 = 4 x 10 = 4*1 = 4×3 = 3 x 4 =
a) 4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 8 = 32 b) 2 x 3 = 6
3 x 2 = 6
2 x 4 = * 2 =
Giải 4×9 = 36 4 x 2 = 8 4 x 7 = 28 2 x 4 = 8 4 x 2 = 8
4 x 6 = 24 4 x 10 = 40 4 x1 = 4 4 x3 = 12 3 x 4 = 12
2. Tính (theo mẫu):
Mẫu: 4 x 3 + 8 = 12 + 8
= 20 b) 4 x 9 + 14 =
c) 4 x 10 + 60 =
a) 4 x 8 + 10 =
Giải
b) 4 x 9 + 14 = 36 + 14
= 50
a) 4 x 8 + 10 = 32 + 10
= 42 c) 4 x 10 + 60 = 40 + 60
= 100
GIẢI BÀI 5s www.giaibaiss.com
Giải bài tập toán 2 – Tập 2 – 15
3. Mỗi học sinh được mượn 4 quyển sách. Hỏi 5 học sinh được mượn bao nhiêu quyển sách? Tóm tắt: Mỗi HS được mượn: 4 quyển sách. 5 HS được mượn :… quyển sách?
Giải số quyển sách 5 học sinh được mượn: 4 x 5 = 20 quyển sách)
Đáp số: 20 quyển sách 4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:
4 x 3 = ? A. 7
B. 1 C. 12
D. 43 Giải
Khoanh vào chữ C 12.
GIẢI BÀI 5s www.giaibaiss.com

Bài 96: Luyện tập
Đánh giá bài viết