Nguồn website giaibai5s.com

  1. Dùng ê ke để vẽ góc vuông có:
  2. a) Đỉnh O; cạnh OA , OB
  3. b) Đỉnh M; cạnh MP; MQ

B

P

OA

M

.

  1. Số ? (Dùng ê ke kiểm tra số góc vuông trong mỗi hình)

| Có 3 góc vuông Có 2 góc vuông Có 8 góc vuông 3. Nối hai miếng bìa để ghép thành một góc vuông :

.

  1. (Học sinh tự gấp)
Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 41. Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng êke
Đánh giá bài viết
News Reporter