Bài 74 NGÀY, GIỜ
Em tập thể dục lúc
… giờ sáng.
Mẹ em đi làm về lúc – … giờ trưa.
Em chơi bóng lúc … giờ chiều.
Lúc … giờ đêm em đang ngủ.
Lúc … giờ tối em xem phim truyền hình.
| 98 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1
Giải – Em tập thể dục lúc 6 giờ sáng. – Mẹ em đi làm về lúc 12 giờ trưa. – Em chơi bóng lúc 5 giờ chiều. – Lúc 7 giờ tối em xem phim truyền hình.
– Lúc 10 giờ đêm em đang ngủ. 2. Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh?
Em vào học lúc 7 giờ sáng.
4
7
6 5
Em chơi
thả diều | lúc 5 giờ
chiều.
OS
Em đọc truyện lúc 8 giờ tối.
65
COSCIA
Em ngủ lúc 10 giờ đêm.
| Giải .. – Em vào học lúc 7 giờ sáng: Đồng hồ C. – Em chơi thả diều lúc 5 giờ chiều: Đồng hồ D. – Em ngủ lúc 10 giờ đêm:
Đồng hồ B. – Em đọc truyện lúc 8 giờ tối: Đồng hồ A.
Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 99
3. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):
LOP
15:00
w
U.UU
20
2
.8
000
65.
20 giờ hay ….. giờ tối
15 giờ hay 3 giờ chiều
Giải | 20 giờ hay 8 giờ tối.

Bài 74: Ngày, giờ
Đánh giá bài viết