Bài 72
LUYỆN TẬP I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: 12 -7 = 11 -8 =
14 -9 = 14 -713 – 8 –
15 -9 = 16 -7= 15 -8 =
17-9 =
Giải 12 -7= 5
11 – 8 = 3
1 4 -9 = 5 14 -7
13 – 8 = 5
1 5 -9 = 16 -7=9 15 – 8 =
17-9 = 2. Tính:
ཆཆ ཆ
17-8 = 18 -9 =
ཆ on
16 – 8 = 8 17-8 18 -9 =9
4
93
29
39
37
64
2,
རྒྱུ ག

27
,
རྒྱུ
35

རྒྱུ
56
Giải
88 39
74 29
40
13
14
45
| % ཁ| རྨ
93 37 56 80 23
༡༨
66
64 27
27
35
37
58 c)x- 17= 25
3. Tmx: a) 32 -x = 18;
36 b) 20 -x= 2;
Giải _b) 20 -x = 2;
x=20 -2 x=18
a) 32 – x= 18;
x= 32 – 18 x= 14
c) X -17= 25
x =25+17 x = 42
96 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1
b) Đi qua điểm O.
4. Vẽ đường thẳng: a) Đi qua hai điểm M, N.
м. c) Đi qua hai trong ba điểm
A, B. C.
N
B.
vé .c

a)

as ū
o
b) —
(Có nhiều cách vẽ)
(Có 3 cách vẽ)
78

Bài 72: Luyện tập
Đánh giá bài viết