BÀI 68 LUYỆN TẬP
I. THỰC HIỆN 1. Tính nhẩm:
18 – 9 = 17 – 8 = 16 – 7=
10 – 3 –
18
17-8
OOOO
Giải 16-8 15-7 14 – 6 13 – 5 = 8 12 – 4 = 8 a) 35 – 8; b) 72 – 34;
Giải 57
OOOO OO OO
15-6
14 – 7= 13 – 6 = 12 -5 = 7 11 – 4 = 10 – 3 = 57 – 9; 81 – 45;
17 – 9 = 8 12 – 8 = 4 16 – – 6 = 10 14 – 5 = 9 11 – 3= 8 63 – 5. 94 – 36.
12 -3 = 9 2. Đặt tính rồi tính:
a)
35
9

5
27
48
58
b)
72
81
94
34
45
– 36
36
58
xx
X
38
36 3. Tim x: a) x + 7 = 21;
b) 8 + x = 42;
c) x + 15 = 15
Giải a) x + 7 = 21
b) 8 + x = 42 c) x + 15 = 15 x = 21 – 7
x = 42-8
= 15 – 15 = 14 x = 34
= 0 4. Thùng to có 45kg đường, thùng bé có ít hơn thùng to 6kg đường. Hỏi thùng bé có bao nhiêu kilô-gam đường?
Giải Thùng bé có số đường là: 45 – 6 = 39 (kg)
| Đáp số: 39 kg đường 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
10m
– Đoạn thẳng MN dài khoảng mấy xăng-ti-mét? M
EN A. Khoảng 7cm;
C. Khoảng 9cm; B. Khoảng 8cm;
D. Khoảng 10cm.
Giải Khoanh vào chữ (C) khoảng 9 cm.
92 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1

Bài 68: Luyện tập
Đánh giá bài viết