Bài 69
100 TRỪ ĐI MỘT số I. THỰC HIỆN (mẫu)
a)

100
• 0 không trừ được 6, lấy 10 trừ 6 bằng 4, viết 4 nhớ 1. • 3 thêm 1 bằng 4,0 không trừ được 4, lấy 10 trừ 4 bằng 6,
viết 6 nhớ 1. • 1 trừ 1 bằng 0, viết 0
36
| 064

100

100
100
100
• 0 không trừ được 5, lấy 10 trừ 5 bằng 5, viết 5 nhở 1. 095 • 0 không trừ được 1, lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9 nhở 1
• 1 trừ 1 bằng 0, viết 0 II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính:
100 100
100 22
3
69 Giải 100
100 100
100 4 __9
22
3
69 096 091 078 097
031 2. Tính nhẩm (theo mẫu): 100 – 20 = 100 – 40 =
Mẫu: 100 – 20 = ? 100 – 70 = 100 – 10 =
Nhẩm: 10 chục – 2 chục = 8 chục
Vậy: 100 – 20 = 80
Giải 100 – 20 = 80
100 – 70 = 30 100 – 40 = 60
100 – 10 = 90 3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 100 hộp sữa, buổi chiều bản được ít hơn buổi sáng 24 hộp sữa. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu hộp sữa?
100 hộp sữa Tóm tắt: Buổi sáng: – Buổi chiều: 1.
24 hộp sữa ? hộp sữa
Giải Số hộp sữa bán được trong buổi chiều là: 100 – 24 = 76 (hộp sữa)
Đáp số: 76 hộp sữa
———-
Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 93
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Đặt tính rồi tính:
100 – 8; 100 – 6; 100 – 35; 100 – 67; 100 – 30. 2. Bao gạo đựng 100kg, bao ngô đựng ít hơn bao gạo 26kg. Hỏi bao ngô đựng được bao nhiêu kg?
Đáp số: 74 kg

Bài 69: 100 trừ đi một số
Đánh giá bài viết