Bài 36 LUYỆN TẬP I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: 6 + 5 = 6 + 6 = 6 + 7 = 6 + 10 5 + 6 = 1 = 7 + 6 = 8 + 6 = 9 + 6 = Giải 6 + 5 = 11 6 + 6 = 12 6 + 7 = 13 5 + 6 = 11 6 + 10 = 16 7 + 6 = 13 8 + 6 = 14 9 + 6 = 15 6 + 4 = 10 2. Viết số thích hợp vào ô trống: Số hạng | 26 | 17 | 38 26 Số hạng | 5 | 36 | 16 9 Tổng + + 8 = 14 6 + 9 = 15 4 + 6 = 10 15 36 / 50 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1 26 26 Số hạng Số hạng Tổng Giải 17 38 36 169 53 | 54 15 36 35 51 3. Sól? 5 Giải + 6 6 12 11 13 14 20 17 18 19 10 +6 16 4. Giải bài toán theo tóm tắt sau: Đội 1: Đội 2: 46 cây 5 cây —-> cây” Giải Số cây đội 2 trồng được là: | 46 + 5 = 51 (cây) Đáp số: 51 cây 5. Trong hình bên: a) Có mấy hình tam giác? b) Có mấy hình tứ giác? Giải a) Có 3 hình tam giác: (1, 2, 3); (1); (3) b) Có 3 hình tứ giác: (2); (2, 3); (1; 2) II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 3. Sól? 5 21 +7 28 Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 51 56cm 2. Giải bài toán theo sơ đồ: Đoạn thẳng: A Đoạn thẳng: c… ID cm, D -7cm Đáp số: 63cm
Bài 36: Luyện tập
Đánh giá bài viết